ДОКЛАДИ И ДЕКЛАРАЦИИ

ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПЕЩЕРСКИЯ РАЙОНЕН СЪД

ДЕКЛАРАЦИИ


ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1 и Т.2 от ЗПКОНПИ
Име и длъжност ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1 ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2
Татяна Анастасова Вълкова
административен секретар
Данаил Светославов Топалов
главен счетоводител
Георги Тодоров Данчев
системен администратор
Севделина Методиева Пенчева
съдебен секретар
Тодорка Томова Даракчиева
съдебен секретар
Евелина Найденова Генинска
съдебен секретар
Евгения Славчева Млячкова
съдебен секретар
Снежана Димитрова Янева
съдебен архивар
Елена Василева Стоилова
съдебен деловодител
Наталия Георгиева Кръстева
съдебен деловодител
Росица Николова Достинова
съдебен деловодител
Евгения Славчева Георгиева
деловодител СИС
Анастасия Василева Кидонова
съдебен секретар
Петя Георгиева Ганева
съдебен деловодител
Стоян Дамянов Кузманов
призовкар
Светла Петрова Тодорова
призовкар

Указания за достъп до публикуваните съдебни актове, съгласно чл. 64 от ЗСВ:
От главното меню изберете ДЕЛА, след това от падащото меню изберете желаната от Вас позиция: Насрочени дела - за текущата година, Граждански дела и Наказателни дела за свършените дела за последните 5 години по месеци.


Видеопоредица:

Във връзка с писмо от 20.02.2017 г. от „Правен свят“, получено в Апелативен съд - Пловдив по електронна поща на 21.02.2017 г. и поставените с него въпроси, свързани с провеждането на преки избори на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите, на 23.02.2017 г. е изпратен отговор, който може да прочетете в прикачения файл: