Информация
Регистратура и Гражданско Деловодство
Деловодството се намира в стая № 4
Работно и приемно време:
08.30 - 17.00 ч. без прекъсване
Телефон за контакти: 0350 60150

Наказателно Деловодство
Деловодството се намира в стая № 8
Работно и приемно време:
08.30 - 17.00 ч. без прекъсване
Телефон за контакти: 0350 60159

Бюро "Съдимост" и архив
Бюро "Съдимост" към Районен съд – Пещера се намира в стая № 5. Там гражданите могат да получат свидетелство за съдимост, валидно шест месеца. Благодарение на въведената компютъризираната система времето за получаване на свидетелствата е в рамките на 2 часа.
Работно и приемно време:
08:30 - 12:30 ч.
13:00 – 17:00 ч.
Телефон за контакти: 0350 60169

Документи, нужни за издаването на свидетелство за съдимост:

  • молба- формуляр, която може да изтеглите от тук: Заявление или да получите на място в Бюро “Съдимост”.
  • лична карта;
  • документ за платена държавна такса 5 (пет) лева по сметката на РС - Пещера.

Съдебно изпълнителна служба
Съдебно-изпълнителната служба има за задача привеждането на съдебните решения в изпълнение.

Държавен съдебен изпълнител
Държавен съдебен изпълнител в Районен съд Пещера е Мариана Гузгунджиева.
Работно и приемно време на деловодството на службата:
08.30 - 17.00 ч. без прекъсване
Телефон за контакти: 0350 60166

Служба по вписванията
След реорганизация в рамките на Министерство на Правосъдието, част от функциите на службите по вписвания към Районните съдилища се пое от Агенция по вписванията.
Съдия по вписванията е Росица Панайотова.
Служба по вписванията към Районен съд Пещера се намира в стая № 3 в съда.
Работно време:
08:30 - 12:30 ч.
13:00 – 17:00 ч.
Приемно време:
10:00 - 12:30 ч.
13:00 – 15:00 ч.
Телефон за контакти: 0350 62177
Указания за достъп до публикуваните съдебни актове, съгласно чл. 64 от ЗСВ:
От главното меню изберете ДЕЛА, след това от падащото меню изберете желаната от Вас позиция: Насрочени дела - за текущата година, Граждански дела и Наказателни дела за свършените дела за последните 5 години по месеци.


Видеопоредица:

Във връзка с писмо от 20.02.2017 г. от „Правен свят“, получено в Апелативен съд - Пловдив по електронна поща на 21.02.2017 г. и поставените с него въпроси, свързани с провеждането на преки избори на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите, на 23.02.2017 г. е изпратен отговор, който може да прочетете в прикачения файл: