Контактна информация
Адрес на Районен съд - Пещера
гр. Пещера – ПК 4550
ул. ” Васил Левски ” № 2 А
факс: + 359 350 64196
e- mail: peshtera-rs@justice.bg

Банкови сметки
Сметки на Районен съд – Пещера в ОББ – АД, клон Пещера:
1.Сметка за държавни такси /завеждане на дела,такси за издаване на изпълнителен лист, съдебно удостоверение, такси за свиделства за съдимост, такси за завеждане на изпълнителни дела, преписи по дела, глоби и други съдебни такси/:
IBAN: UBBS BGSF
BG06 UBBS 8002 3106 0451 04

2.Сметка за гаранции, вещи лица, особен представител по ГПК и вноски за Съдебно изпълнителна служба:
IBAN: UBBS BGSF
BG47 UBBS 8002 3300 1326 36

Телефони за връзка:
Деловодител /наказателно деловодство/:
0350 60159
Деловодител /гражданско деловодство/:
0350 60150
Регистратура:
0350 60150
Бюро съдимост:
0350 60169
Архива:
0350 60169
Съд. секретар:
0350 60154
Съд. секретар:
0350 60163
Съд. секретар:
0350 60165
Съдебно – изпълнителна служба:
0350 60166
Административен секретар:
0350 60151
Гл. счетоводител:
0350 60153
Системен администратор:
0350 60154
Съдия по вписванията:
0350 60162
Агенция по вписванията:
0350 62177
Указания за достъп до публикуваните съдебни актове, съгласно чл. 64 от ЗСВ:
От главното меню изберете ДЕЛА, след това от падащото меню изберете желаната от Вас позиция: Насрочени дела - за текущата година, Граждански дела и Наказателни дела за свършените дела за последните 5 години по месеци.


Видеопоредица:

Във връзка с писмо от 20.02.2017 г. от „Правен свят“, получено в Апелативен съд - Пловдив по електронна поща на 21.02.2017 г. и поставените с него въпроси, свързани с провеждането на преки избори на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите, на 23.02.2017 г. е изпратен отговор, който може да прочетете в прикачения файл: