Банкови сметки
Сметки на Районен съд – Пещера в ОББ – АД, клон Пещера
1.Сметка за държавни такси /завеждане на дела,такси за издаване на изпълнителен лист, съдебно удостоверение, такси за свиделства за съдимост, такси за завеждане на изпълнителни дела, преписи по дела, глоби и други съдебни такси/:
IBAN: UBBS BGSF
BG06 UBBS 8002 3106 0451 04

2.Сметка за гаранции, вещи лица, особен представител по ГПК и вноски за Съдебно изпълнителна служба:
IBAN: UBBS BGSF
BG47 UBBS 8002 3300 1326 36
Указания за достъп до публикуваните съдебни актове, съгласно чл. 64 от ЗСВ:
От главното меню изберете ДЕЛА, след това от падащото меню изберете желаната от Вас позиция: Насрочени дела - за текущата година, Граждански дела и Наказателни дела за свършените дела за последните 5 години по месеци.


Видеопоредица:

Във връзка с писмо от 20.02.2017 г. от „Правен свят“, получено в Апелативен съд - Пловдив по електронна поща на 21.02.2017 г. и поставените с него въпроси, свързани с провеждането на преки избори на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите, на 23.02.2017 г. е изпратен отговор, който може да прочетете в прикачения файл: